info@bagit.sk

+421 (0) 915 784 987

Ochrana osobných údajov


Pravidlá spracovania osobných údajov Bag!t s.r.o.


1. INFORMÁCIE O Bag!t s.r.o.


1.1. Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti Bag!t s.r.o. IČO: 50 788 795, so sídlom M.R.Štefánika 55/2, Bánovce nad Bebravou, 95701, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.34534/R, emailová adresa: bagit@bagit.sk upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.bagit.sk (ďalej len webové stránky“najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ”) a zákazníkov Bag!t, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“)

1.2. Bag!t pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Bag!t vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorou je: Mária Krchlíková, mkrchlikova@gmail.com.
 

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME


2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na bagit.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu doručenia/zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje z Facebooku Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte bagit.sk tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia

2.4. Bag!t nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.
 

3. PRE AKÉ ÚČELY OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME


3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi Bag!t a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Bag!t vybaviť Vašu objednávku.
 

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?


4.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Bag!t a jeho pracovníkmi.Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Bag!t. Bag!t ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Bag!t na účely a spôsobom, ktoré Bag!t stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľou, ktoré Bag!t využíva, patria: prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., Česká pošta a.s., Direct Parcel Distribution SK/CZ, s. r. o., DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.
 

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?


5.1. Bag!t spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Bag!t následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

5.2. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedeneho vykonáva Bag!t iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Bag!t vzťahujú.
 

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?


6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Bag!t a požadovať: -Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Bag!t spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Bag!t. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách. Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Bag!t, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Bag!t potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Bag!t správne vybaviť Vašu objednávku. Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Bag!t spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Bag!t nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Bag!t Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Bag!t k inému subjektu, kedy Bag!t odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

6.2. Ďalej môžu zákazníci Bag!t vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajovv prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Bag!t okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

6.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov
 

7. BEZPEČNOSŤ


7.1. Bag!t dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Bag!t kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Bag!t pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.
 

8. KONTAKT


8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Bag!t emailom na adresu bagit@bagit.sk, alebo na telefónnom čísle 0915 784 987.
 

9. ÚČINNOSŤ


9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.